ANBI kerk

ANBI gegevens van de Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd c.a.
 

A. Algemene gegevens
Naam ANBI:  Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd c.a.
RSIN/Fiscaal nummer:  002670069
Website adres:  www.reduzum.com/Voorzieningen/Kerk
E-mail:  pknreduzum@gmail.com
Adres:  D.S. Bangmastrjitte 79
Postcode:  9008 TL
Plaats:  Reduzum
De Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd c.a. is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”.
Wij zijn een kleine, Nederlands Hervormde gemeente in het midden van Friesland. De gemeente bestaat uit de dorpen Reduzum, Friens, Idaerd en Eagum.
Vanuit de visie een open gemeenschap te zijn ziet de kerkenraad het als haar taak om ontmoetingen mogelijk te maken met en voor iedereen: leden van de kerk, bewoners van de dorpen en wie maar komen wil.  De kerkenraad wil waar mogelijk de dialoog op gang brengen en onderhouden. Het spreekt bijna vanzelf dat de vieringen open staan voor iedereen. Elke dorpsbewoner krijgt uitnodigingen om deel te nemen aan de verschillende activiteiten.
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).
C. Doelstelling/visie
We willen open en gastvrij zijn, verbonden met de christelijke traditie, zoekend naar eigentijdse perspectieven. We zijn een open gemeenschap, waarin rijp en groen, gelovige en atheïst, links en rechts enz. zich thuis voelt en haar/zijn bijdrage kan leveren.
Een gemeenschap
• waarin we elkaar de ruimte bieden, inspireren en met respect bejegenen,
• geworteld in de christelijke geloofstraditie met de Bijbel als bron.
• waarin een viervoudige verbinding de kwaliteit van ons leven bepaalt: de verbinding met jezelf, met anderen , met de wereld en met God.
• in  gezamenlijkheid, omdat individualisme geen basis is om een gezamenlijke wereld vorm te geven en omdat een puur materialistische visie geen basis is om een menselijke wereld vorm te geven.
• zoekend naar eigentijdse perspectieven,  ontwikkelen van nieuwe vormen, kijken waar zich nieuwe mogelijkheden voordoen en samenwerking zoeken waar dat kan.
D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.reduzum.com/Voorzieningen/Kerk/ANBI-Kerk vindt u het beleidsplan 2015-2020 van onze gemeente.
E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. De beloning van de vrijwilligers vindt plaats middels een vrijwilligersvergoeding .
F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
Er is een werkgroep Focus met als doel het gesprek met mensen ín en buiten de kerk aangaan, mensen samen brengen, elkaar leren kennen rondom zinvragen. Dit gebeurt door het organiseren van lezingen, filmavonden, gespreksgroepen en gelegenheid voor meditatie.
G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar een vrijwillige bijdrage gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Onze kerkelijke gemeente heeft vermogen in de vorm van een woning, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie ( zoals vrijwilligersvergoedingen) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.


ANBI gegevens van de Diaconie
van de Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd c.a.
A. Algemene gegevens
Naam ANBI:  Diaconie van de Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd c.a.
RSIN/Fiscaal nummer:  824113445
Website adres:  www.reduzum.com/Voorzieningen/Kerk

E-mail:  pknreduzum@gmail.com
Adres:  D.S. Bangmastrjitte 79
Postcode:  9008 TL
Plaats:  Reduzum
De Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd c.a. is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
Wij zijn een kleine, Nederlands Hervormde gemeente in het midden van Friesland. De gemeente bestaat uit de dorpen Reduzum, Friens, Idaerd en Aegum. Vanuit de visie een open gemeenschap te zijn ziet de kerkenraad het als haar taak om ontmoetingen mogelijk te maken met en voor iedereen: leden van de kerk, bewoners van de dorpen en wie maar komen wil.
De kerkenraad wil waar mogelijk de dialoog op gang brengen en onderhouden. Het spreekt bijna vanzelf dat de vieringen open staan voor iedereen. Elke dorpsbewoner krijgt uitnodigingen om deel te nemen aan de verschillende activiteiten.
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van diakenen telt 2 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).
C. Doelstelling/visie
Diaconie is de dienst van de kerk aan de wereld. Daarbij staat kerk voor het instituut en voor de individuele leden. Geïnspireerd door bijbelse waarden als gerechtigheid en barmhartigheid ziet de diaconie om naar arme en zwakke mensen in de samenleving, dichtbij en veraf. Dit kan zowel in praktische als financiële zin. De diaconie wil zich ook inzetten voor een rechtvaardige manier van samenleven, waarin de bronnen van deze aarde eerlijk en duurzaam verdeeld en gebruikt worden.
De diaconie geeft zelf uitvoering aan deze taak namens de gemeente, maar wil de leden van de gemeente ook inspireren tot handelen vanuit gerechtigheid, barmhartigheid en duurzaamheid.
D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Op de website www.reduzum.com/Voorzieningen/Kerk/ANBI-Kerk vindt u het beleidsplan 2015-2020 van onze gemeente.
E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van het college van diakenen en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. De beloning van de vrijwilligers vindt plaats middels een vrijwilligersvergoeding .
F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het diaconale werk vertoont een grote mate van continuïteit.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
ANBI jaarrekening C v Diakenen 2020
Toelichting
De diaconie van onze kerkelijke gemeente ontvangt gelden uit collectes tijdens de kerkdiensten, uit pacht van een aantal landerijen en uit rentebaten van kapitaal dat de diaconie bezit. Voor de besteding van de inkomsten uit collectes wordt grotendeels het collecterooster van de PKN gevolgd.
Voor de besteding van de overige gelden wordt aangesloten bij de indeling die gemaakt is door de PKN:  plaatselijk/dorpsgemeenschap, regionaal (Fryslân en Nederland), wereldwijd en noodhulp.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.