Zumba

De nijste rage foar de sportivelingen is Zumba. 27 jannewaris sil Afke Moufakkir in proefles jaan op de boppeseal fan kafee-bar De Welp. By genôch belangstelling giet der yn febrewaris in kursus fan start.