Zumba op de Wiete haven

Piter en Lieuwe fermeitsje harren poerbêst yn skobberdebonk. In wier luilekkerland. Iten en drinken, se komme neat te koart. Om de kondysje fan de mannen, en it publyk, wat op peil te hâlden wie der jûn om healwei achten in zumbales ûnder lieding fan Afke Moufakkir.