Zelle: in apart dûmny

Dûmny Zelle wie in fanatyk sporter, in Spartaansk libjende man, in man dy’t him troch net ien twinge liet, fiere famylje fan Mata Hari. Zelle is in foarstelling oer in aparte dûmny, mar ek oer de akteur Freark Smink, dy’t yn de hûd fan dizze Zelle krûpt en witte wol wat dizze dûmny no krekt sein hat.