Yntocht Sinteklaas

In protte bern mei heit, mem, pake of beppe stiene juster by de haven te sjen wêr’t de boat fan Sinteklaas bleaun. Nei in hertelik ûntfangst, koe de Sint oan in rûnrit troch it doarp begjinne en dan mei de berntsjes foar in moai feest nei de boppeseal ta.Foto’s