Yntocht Sinteklaas

Noch in pear nachtsjes sliepe, en dan is it safier
Sneon komt Sinteklaas mei syn pyten om 10.30 oan by de Redúster pier.
Nei it ûntfangst gean we mei-elkoar troch it doarp, sa lit de sint witte
Nei de rûnrit is der feest op‘e boppeseal foar de bern dy’t nei de pjutteklas gean en op’e basisskoalle sitte.