Yntocht sinteklaas

Oer wâljende weagen, oer bruzjende see
komt Sint mei syn stomboat, d’âld man stiet al ree
De berntsjes, hja wiuwe sa bliid mei de hân
‘Dei Sint en dei Piter, wês wolkom yn’t lân”.