Ynternetwurkgroep op sterkte

De ynternetwurkgroep is fersterke troch Tseard Jorna en Jeltsje Brouwer. Tseard hat moandei syn ‘vuurdoop’ hân as foarsitter. Jeltsje sil ús efter de skermen ûndersteuning jaan. Mei har grafyske oplieding en kommunikaasje moat dat slachje.