Ynternetgroep sil spikers mei koppen slaan

Moandei hat de ynternetgroep fan de Reduzum site in gearkomste. Hawwe jim ideeën of oare saken foar de site dy’t we beprate moatte? Nim dan kontakt op mei ien fan de redaksjeleden. Wa wit kinne we de jûns fuort spikers mei koppen slaan.