Ynstjoerd nijs

By it sikretariaat fan Doarpsbelang, en by de redaksje fan de site komme soms mails, nijsbrieven of folders binnen dy’t ynteressant wêze kinne foar guon ynwenners fan ûs doarpen. In diel stjoere we troch, mar der is ek wolris wat oars tusken. Oer bygelyks subsydzjes foar buertynisjativen, keunst of fan ferienings fan bûten ûs doarpen. Dit pleatse tenei yn de map INGEZONDEN (ûnder aktueel)