Ynsprekjûn merkekommisje

It kampingseizoen is wer ôfrûn. De merkekommisje wol dit woansdei 24 septimber graach ôfslúte mei in ynsprekjûn yn kafee-bar De Welp. Suggestjes, tips en adviezen foar de merke fan 2015 binne dizze jûn tige wolkom.
Jim binne wolkom om 20.00 oere.