Ynskriuwe Slachtemarathon

De 5e Slachtemarathon is sneon 4 juni 2016 Dit jier giet de tocht fan Easterbierrum nei Raerd. De slachtedyk hat in lengte fan mear as 42 km en hjir lizze mear as 24 doarpen oan. Binne jimme freon fan de Slachte dan start de ynskriuwing 2 jannewaris. Foar net freonen 9 jannewaris.
Freonen kinne har ek kollektyf opjaan fia Germ van Essen