Ynrin momint Pleatslik Belang Idaerd

Op 15 septimber tusken 20.00 en 20.30 kinne bewenners fan Idaerd, Eagum en Hoflân wichtige saken ynbringe by it bestjoer fan Pleatslik Belang . Op dizze wize kin der flugger aksje ûndernaam wurde.
Om 20.30 begjint de reguliere bestjoersgearkomste, dizze is net iepenbier.