Ynnovaasje yn Reduzum

Fansels kin elkenien de foardielen fan skjinne duorseme wynenerzjy yn en rûnom hûs. It is goedkeap en der is genôch fan te krijen. Us doarpen binne hjir grutte foarstander fan. No is dizze bewenner ynnovatyf mei it gebrûk fan in nije foarm fan enerzjy, sa as dizze auto.
Gjin geseur oer hege benzine prizen as oeren stekkerjen. Mar altiten foar de wyn.