Ynleverje kopy Linepraat

Hawwe jim nijs fan jim feriening, in resept wat jim graach diele wolle as oar nijs wat de doarpsbewenners witte moatte? Klim dan dit wykein noch yn de pen. De kopy fan de Linepraat moat op syn lêst woansdei 11 desimber wer by de redaksje wêze. Dit jild ek foar de nijjierswinsken! De nije Linepraat ferskynt woansdei 18 desimber