Ynleverje kopy Linepraat

Yn ferbân mei de kriistdagen ferskynt de linepraat al op 20 desimber.
De kopy fan de Linepraat moat dus dizze woansdei by de redaksje fan de Linepraat wêze.