Ynformaasjeboerd by de Swette

Fan 1995 oant 2017 is der op it mêd fan ruilferkaveling en lânynrjochting in soad dien. It gebiet is wurker makke foar boeren, bettere ontslúting foar ynwenners en mear kansen foar de natoer, As ôfsluting fan dit traject is der lêstedeis in ynformaasjeboerd pleatst by de Swette. Hjirop stiet in soad ynformaasje op oer it ûnstean fan de Swette, en it gebiet hjir rûnom. ek is der in moai picknickbankje byset.