Ynfomiddei Vrouwen van Nu

Op sneon 23 septimber is elkenien fanôf 14:00 oant 17:00 wolkom op de ynfomiddei van de Vrouwen van Nu yn it Lokaal.
 Jim krije op dizze middei in foarpriuwke fan de workshops en ôfdielingsjûnen. Jong en âld, grut en lyts. Kom sneon dus foar allegear gezellichheid by de Vrouwen van Nu.