Yn’e wyn

Troch de grutte stroarm fan oktober 2013 wie de wynfaam slim tramteare.
Nei in opknapbeurt waard dizze wike de wynfaan, út 1983 mei it wapen fan Idaarderadiel hjir noch op, wer op de tsjerke pleatst.