Yn’e prizen

As lêste yn’e rige binne dit wykein de toaniel ûtfierings yn Friens. Tusken Swin en Moezel spilet it stik Yn’e Prizen foar jim. En wol op sneontejûn 25 febrewaris en moandeitejûn 27 febrewaris. Beide jûnen begjinne om 20.00 oere yn it Lokaeltsje. Mei op sneontejûn nei ôfrin fan it stik muzyk fan Sander Metz.