Yn optocht troch de buorren

Dit jier gjin rein, kjeld as hurde wyn, mar ideale waarsomstannichheden foar in moaie Sint Marten jûn.De bern yn Friens, Idaerd, Tsienzerbuorren en Reduzum giene al sjongend by de doarren del.
Yn Reduzum gongen de bern mei harren moaie lampions yn optocht efter de muzyk troch de buorren.