Yn en om ús doarp

Geregeld krije we op ‘e redaksje as op twitter as facebook moaie plaatsjes te sjen fan yn en om ús doarpen. Dit wolle we jim net ûnthâlde.
Wolle jim ús meigenietsje litte fan foto’s? Mail dizze dan nei redactie@reduzum.com