Yn ‘e hichte

Dat net allinich himp it goed docht tusken it maïs, blykt hjir wol. Op nei de Swette stean grutte sinneblommen lekker yn ‘e lijte fan de maïs.