Yn de wolken

Net allinich jonge âlders sitte wolris op in rôze wolk. Ek Fokje en Geeske. Sy breidzje foar nijberne ynwenners fan Reduzum in waarm wolkomgeskink. Dat fertsjinnet in skouderklopke.