Yn de prizen

Blijke hat in priis wûn. En net samar ien. It wie de haadpriis, in bikestepper. Man Henk die de stoute skuon oan en hat him efkes probearre. Mar foel doe al gau sels yn de prizen.