Yn de draaimûne

Al 46 jier stiet de famylje Cloosterman mei de draaimûne-sweef yn Reduzum.
Op sneon en snein te moarn kinne de bern hjir fergees yn. En foar de âlders en pakes en beppes is der dan efkes tiid foar in praatsje. Rein of sinneskyn waar, de bewenners fan Buorren/Haven stean dan klear mei in bakje kofje.