Yn bedriuw

Foar de iepen bedriuwendei fan sneon 31 maaie hat de redaksje by de bedriuwen efter de skermen sjoen. Kinne jim net oant sneon wachtsje? Fyts dan no de fytstocht on-line.