Ylse en Sybren

Dêr binne jim
Sa lyts, sa leaf
Twa berntsjes fan ús tegearrre
wat binne wy wiis mei jim.