Yllegale bou op it Houtstek

Guon kavels op it Houtstek wurde foar bewenning optimaal benut. Der wurde sels tydlike wennings oan de huzen boud. Net elkenien wol dit soart boufakkers oer de flier, mar lokkich bin der noch genôch minsken dy’t dizze boustyl wurdearre kinne.