Wiet en kâld rôt reugeltsje

Rôt Rôt Reugeltsje, Sint Maarten sit op’e fleugeltsje, Sint Maarten sit op ‘e stokje, rôt rôt rokje
Justerjûn waard der ek yn Idaerd Sint Maarten rûn. 8 bern hellen de snobbersguod op en 2 bern ferdielden it yn it lokaal. Nei ôfrin wie der noch waarme sûkelade molke en waarden de tassen mei snobbersguod ferdield