Wynmûne makket fan wyn jild

De mûne is lyk en makket dus winst. Dat kin net!! Dat kin wol, mar dan moat dy winst wer yn miljeusaken op de trije doarpen stutsen wurde. Wy roppe jim op: Wa hat belangstelling foar: -In rûntsje HR-tsjettels. Mei elkoar ynkeapje! -LED ferljochting. Gewoan of TL -Oare ydeeën. Sjit ien fan de bestjoerleden oan: Jan Rodenburg, Henk Vellinga, Klaas Dykstra, Bartele de Leeuw of by it secretariaat: P.Renia