Wynenerzjy yn it nijs

De fergunning oanfraach foar in nije hegere wynmûne bliuwt ‘hot’ nijs. Ferskate politieke partijen kamen al del foar in petear. En en ek de regionale, provinsjale en lanlike pers hawwe besite brocht oan Reduzum. Besjoch de útstjoering fan Een Vandaag dy’t juster makke is.