Wyld West op syn best

De yndianen en cowboys binne wer nei skoalle of oan’t wurk. Stadich oan wurd it Wylde Westen wer ús doarp Reduzum. De merkekommisje kin werom sjen op tige slagge merke. By Merkenijs jim foto’s en mear nijs

Binne der minsken dy’t noch plankjes ha fan puzzeltocht thús ha? Graach inleverje by merkekommisje