Wyld west op de TDS

Der wurdt troch de jonges en famkes fan groep 7 en 8 drok oefene foar de musical ‘Wyld West, TDS op syn best’. Mei in filmke wolle se jim waarm meitsje foar dit spektakel. Komme jim 24 juny allegearre sjen hoe oft dit ôf rint?