Wurksumheden diken op skema

De nije rioelearring yn de Buorren en Master Gorterstrjitte is klear.Yn de Buorren binne se al drok dwaande mei it strjitwurk, dit sil noch in goed wike duorje foar dat klear is. En ek it lêste ein fan de Master Gorterstrjitte leit no moai op skema. It wurk sil foar de boufak klear wêze.