Wurkjen oan in dyk

No ‘t de trottoirbânen foar in grut part útlein binne en de earste strjitstiennen der ynlizze kriget men al in dúdlik byld hoe oft it wenplan Swinlân der út komt te sjen.