Wurkje yn de mist

We sitte midden yn it biteseizoen. De biten binne fan it lân. De sûkerfabriken draaie op folle toeren. It restprodukt giet nei de boeren as feefoer. Wiebe Boonstra is hjir drok dwaande yn de mist mei it ynkuilen fan de farske perspulp.