Wurkgroepen oerlis doarpsbelang

It oplossen fan parkearproblemen troch it sykjen en kreëarje fan mooglikheden troch de ferkearsgroep. It aktueel hâlde fan de doarpsside mei nijs út de doarpen troch de ynternetgroep. De kultuerplannen fan de KHR18 en SwinSwette. Al wurkgroepen fan doarpsbelang Reduzum komme kommende woansdei by inoar om te praten wat harren dwaande hâldt.