Wurkgroepen oerlis

In goed draaiend Doarpsbelang tige wichtich. Woansdei hat Doarpsbelang har jierliks oerlis mei de wurkgroepen. De wurkgroepen sille dizze jûn in taljochting jaan op de plannen. Wêr binne se mei dwaande, wat foar aktiviteiten wurde der organisearre en op hokker datum. .