Wurk rinpaad útein set

It Wetterskip is begûn mei it opheegjen fan de kades fan it âld Swin. Hjirtroch wurdt der gelyk in basis lein foar in kuierpaad. Dit paad makket it mooglik dat we yn de takomst wer in kuierke om it doarp meitsje kinne.