Wurk oan’e dyk

Noch sa’n fjirtjin dagen en dan binne de wurksumheden oan de Snitserdyk by Tsienzerbuorren klear!
Freed is de paralleldyk asfalteard. Op it momint fan oanbringen is it asfalt 180 graden. Dernei makket de wals de dyk rjocht en sljocht. (Bron Provincie Fryslân)