Workshop/audysjedei Oeds fan Fierwei

Oeds fan Fierwei wurdt lokaasjespektakel mei live muzyk en sang. Dêrfoar sykje Peter Sijbenga en Sytse Broersma noch nei entûsjastelingen! Wolsto mei sjonge? Of mei spilje?  Der binne noch genôch rollen te ferfolje. Foar dizze rollen syn wy op syk nei entûsjaste en dreaun spilers!
Sneon 4 novimber organisearet de teatergroep Fier dêrfoar in workshop/auditiedag yn Kafee de Welp yn Reduzum. Audysje dwaan? Meld jo dan online oan