Workshop wynpriuwe

Op 26 april organisearret de Vrouwen van Nu yn gearwurking mei Hens Janssen fan Aqua Vino út Eagum in workshop Wynpriuwen.
De jûn begjint om 20.00 oere yn it lokaal by de tsjerke De kosten fan dizze workshop binne €16,- (ynkl. hapkes)
Opjaan kin by Riekje Korf Tel. 0566-601759, email: h.korf1@upcmail.nl