Workshop Handlettering

Der binne foar de workshop Handlettering  fan de Vrouwen van Nu, in pear plakken frij op 26 maart in het lokaal. Dizze workshop wurdt jûn troch Bianca te Braake fan it Artatteljee. Begjintiid 19.30 oere
Opjaan kin by Riekje Korf,  601759 of  h.korf1@upcmail.nl  
Ek net leden binne fan herte wolkom