Wolle jo ek bernepostsegels keapje?

Juster gongen de bern fan groep 7 en 8 manmachtich by de doarren lâns. De Linepraat der bylâns bringe en minsken freegje oft se bernepostsegels of kaarten bestelle wolle.