Woansdeitejûn- filmjûn

Foar elkenien dy’t fan in gesellige filmjûn hâldt draait der woansdei yn kafee-bar de Welp de film Bruce Almighty. De PKN Gemeente Reduzum-Idaerd C.A.wol middels dit medium mear mei de minsken om harren hinne yn de kunde komme.