Wk keatsen yn Equador

Sa nei de simmer liket it wol oft alle keatsers it rêstich oan dogge. Mar net Ale Jan Anema. Hy is mei sân oare spilers selektearre foar it WK keatsen yn Equador.