Wizigings bestimmingsplan ‘It Swin’

It bouwen op Swinlân is noch net dien. Dêrfoar moat it bestimmingsplan wizige wurde. Fan 13 augustus ôf is it ûntwerp bestimmingsplan It Swin seis wiken yn te sjen by de gemeente. Mar no al digitaal op www.boarnsterhim.nl.