Wiziging statuten

Tiisdei 22 april is der in bysûndere ledegearkomste fan Doarpsbelang. Der is in foarstel foar it wizigjen fan de statuten. Lês fierder