Wite wrâld

As je moarns fan bêd komme en je sjogge dizze wite wrâld, dan betsjut dat mar ien ding. Dat it in moaie dei wurde sil. De mist en de froast hawwe der in moai wintersk plaatsje fan makke. Tanje van Lingen makke der in foto fan.